Prawo karne gospodarcze i karne skarbowe

Nasze usługi

Prawo karne obecne jest praktycznie w obszarze całego obrotu gospodarczego, dotyczy  zarówno obrotu odbywającego się na rynkach realnych, jak również na rynkach finansowych. Specyfika przestępstw gospodarczych i skarbowych wymaga od prawników  bogatej wiedzy zarówno w zakresie prawa karnego, jak również w zakresie norm rządzących obrotem gospodarczym i regulujących funkcjonowanie uczestników takiego obrotu, w szczególności zaś norm prawa podatkowego, prawa cywilnego, prawa spółek, czy prawa zamówień publicznych. 

W celu zapewnienia najlepszej ochrony naszym klientom w sprawach karnych gospodarczych i karnych skarbowych stworzyliśmy zespół prawników, którzy posiadają bogate doświadczenie sądowe oraz interdyscyplinarną wiedzę. 

Zakres pomocy

 • przestępstwa korupcyjne, ze szczególnym uwzględnieniem sprzedajności i przekupstwa w tym sprzedajności menedżerskiej i przekupstwa menedżerskiego, a także płatnej protekcji,
 • karuzele podatkowe, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw związanych z obrotem wyrobami stalowymi, paliwami, wyrobami spożywczymi, elektronicznymi, czy energią elektryczną,
 • przestępstwa niegospodarności w organizacjach, jak również grupach kapitałowych,
 • przestępstwa oszustw gospodarczych oraz oszustw pospolitych,
 • przestępstwa przeciwko dokumentom, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw fałszu intelektualnego oraz materialnego,
 • przestępstwa prania pieniędzy,
 • przestępstwa na rynkach kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw ujawnienia lub wykorzystania informacji poufnych, a także manipulacji instrumentami finansowymi,
 • przestępstwa przeciwko wierzycielom,
 • przestępstwa podatkowe,
 • przestępstwa przeciwko ochronie informacji,
 • przestępstwa przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy,
 • przestępstwa zakłócania przetargów publicznych,
 • przestępstwa związane z błędami medycznymi,
 • cyberprzestępczość.

Dla kogo?

Członkowie organów spółek prawa handlowego (zarządów, rad nadzorczych)
Menedżerowie wysokiego i średniego szczebla
Wspólnicy i akcjonariusze spółek prawa handlowego
Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą
Funkcjonariusze publiczni i osoby pełniące funkcje publiczne
Lekarze

Doświadczenie

Pan „X" był prezesem zarządu spółki kapitałowej „Y". Zawarł z firmą doradczą „Z" umowę na mocy, której firma ta podjęła się świadczenia usług wsparcia polegających na przygotowaniu spółki „Y" do udziału w znaczącym projekcie inwestycyjnym. Wynagrodzenie firmy doradczej zostało określone na zasadach prowizyjnych i należało się tej spółce jedynie w przypadku gdy spółka „Y" zostanie zakwalifikowana do projektu inwestycyjnego i go wykona. W związku z przyjętym sposobem wynagrodzenia miało ono wysoką wartość. Prokurator zarzucił Panu „X" niegospodarność oraz poświadczenie nieprawdy w dokumentach. Zdaniem organu oskarżycielskiego firma doradcza nie miała możliwości wykonania zawartej umowy, a wystawienie faktur miało służyć wyprowadzeniu pieniędzy ze spółki „Y". W toku procesu prawnicy kancelarii wykazali, że usługi firmy doradczej były rzeczywiście wykonane oraz że miały one rynkową wartość. Prawnikom kancelarii udało się również zakwestionować wiarygodność głównego świadka oskarżenia. W konsekwencji Sąd nie podzielił zasadność oskarżenia i Pan „X" został prawomocnie uniewinniony.

Pan „X" był prezesem zarządu spółki kapitałowej „Y". Spółka prowadziła działalność gospodarczą w przedmiocie obrotu urządzeniami wykorzystywanymi w przemyśle ciężkim. W związku ze skalą działalności spółka „Y" posiłkowała się finansowaniem zewnętrznym w postaci licznych kredytów bankowych. Z powodu zmian koniunktury na rynku spółka popadła w poważne kłopoty finansowe, które w konsekwencji skutkowały złożeniem wniosku o upadłość oraz niezapłaceniem zaciągniętych kredytów w łącznej wysokości ponad 20.000.000 PLN. Prezes zarządu spółki „Y" został oskarżony o oszustwa związane z zaciągniętymi przez spółkę kredytami. W toku procesu sądowego prawnicy kancelarii wykazali, że niewypłacalność spółki została spowodowana okolicznościami obiektywnymi, a sam oskarżony w momencie zaciągania kredytów nie miał zamiaru oszustwa. Po wielu latach procesu Sąd uniewinnił prawomocnie Pana „X" od zarzucanych mu czynów.

Pan „X" sprawował funkcję prezesa zarządu spółki kapitałowej „Y". Spółka „Y" zaciągnęła kredyt, którego spłata została zabezpieczona na nieruchomości spółki w postaci ustanowienia na niej hipoteki o wartości nieruchomości. W związku z trudną sytuacją finansową spółki „Y" spółka ta zaprzestała spłacania kredytu, jak również innych zobowiązań. Na mocy porozumienia z bankiem, w celu rozliczenia się z zaciągniętego kredytu, spółka przekazała bankowi nieruchomość, na której ustanowiona była na rzecz banku hipoteka. Prokurator zarzucił Panu „X" popełnienie przestępstwa przeciwko pozostałym wierzycielom, twierdząc, że w wyniku przekazania nieruchomości bankowi zostali oni pozbawieni możliwości zaspokojenia z majątku spółki „Y". W toku procesu prawnicy kancelarii wykazali, że nie doszło do pozbawienia pozostałych wierzycieli zaspokojenia, a sam oskarżony z takim zamiarem nie działał. Sąd uniewinnił prawomocnie oskarżonego, wskazując, że zbycie nieruchomości zabezpieczonej hipoteką nie miało wpływu na możliwość zaspokojenia pozostałych wierzycieli spółki „Y".

Pan „X" był kontrahentem spółki „Z", w której na stanowisku dyrektora sprzedaży pracował Pan „Y". Pan „Y" dokonywał zakupów towarów dla spółki „Z" na zasadach rynkowych w formie tak zwanych przetargów właścicielskich. W ramach jednego z przetargów Pan „X" zaoferował najlepszy produkt oraz zadeklarował najlepsze warunki sprzedaży, w związku z czym spółka „Z" dokonała zakupów od Pana „X". Pan „X" jako wyraz wdzięczności wręczył Panu „Y" korzyść majątkową w postaci kwoty pieniędzy. Prokurator zarzucił Panu „Y" sprzedajność menedżerską. W toku rozprawy udało się wykazać, że przyjęcie przez Pana „Y” korzyści majątkowej nie miał jakiegokolwiek wpływu na wybór oferty Pana „X", a zatem nie spowodowało spółce „Z" jakiejkolwiek szkody. Sąd przychylił się do zaprezentowanej linii obrony i prawomocnie uniewinnił Pana „Y" od zarzucanych mu czynów.

Kontakt

Łukasz Chmielniak

Adwokat, założyciel kancelarii
Chmielniak Adwokaci

telefon alarmowy: +48 606 833 038

24h/7