Kary finansowe z tytułu naruszenia obowiązków informacyjnych na rynku kapitałowym

Jedną z podstawowych zasad obowiązujących na rynku kapitałowym jest zapewnienie wszystkim inwestorom uczestniczącym w obrocie na tym rynku równych szans. Zasada ta wyraża się w konieczności zagwarantowania wszystkim uczestnikom rynku takiej samej wiedzy o emitentach i instrumentach finansowych, które są przedmiotem obrotu na rynku kapitałowym.  W przypadku naruszenia obowiązków informacyjnych na rynku kapitałowym KNF uprawniona jest do nałożenia na spółkę wysokich kar administracyjnych, a w przypadku gdy naruszenie obowiązków informacyjnych jest rażące, kary takie mogą zostać nałożone również na członków zarządu spółki publicznej.

Mając świadomość ryzyk występujących na rynku kapitałowym zbudowaliśmy zespół prawników, którzy reprezentują klientów przed KNF, jak również przez sądami w sprawach o nałożenie administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie obowiązków informacyjnych. Oferujemy pomoc zarówno organizacjom, jak również menedżerom zarządzającym tymi organizacjami.

Zakres pomocy

  • doradztwo w zakresie obowiązków informacyjnych na rynkach kapitałowych,
  • postępowania w zakresie nałożenia sankcji administracyjnej z tytułu naruszenia obowiązków informacyjnych na rynkach kapitałowych,
  • postępowania w zakresie nałożenia sankcji administracyjnej z tytułu naruszenia zakazu manipulacji instrumentami finansowymi na rynku kapitałowym.

Dla kogo?

Spółki akcyjne uczestniczące w obrocie na rynku kapitałowym
Członkowie zarządów spółek akcyjnych uczestniczących w obrocie na rynku kapitałowym

Doświadczenie

Spółka „X" jest spółką publiczną, jest jednocześnie właścicielem 100 % akcji spółki „Y", której jedynym majątkiem jest nieruchomość. Oznacza to, że Spółka „X" jest również pośrednio właścicielem nieruchomości stanowiącej własność spółki „Y". Spółka „Y" zawarła umowę ze spółką „Z", w wyniku której nieruchomość spółki „Y" została zabezpieczona hipoteką o wysokości równej wartości nieruchomości. Informacja o ustanowionym zabezpieczeniu stanowiła w świetle przepisów prawa tak zwaną informację poufną. Spółka „Y" poinformowała Spółkę „X" o ustanowieniu hipoteki na nieruchomości po pół roku od dnia jej ustanowienia. Spółka „X" opublikowała tę informację w tym samym dniu, niezwłocznie po przekazaniu jej przez Spółkę „Y". Pomimo niezwłocznego opublikowania informacji KNF orzekła, że nastąpiło to zbyt późno, gdyż spółka matka powinna opublikować tę informację niezwłocznie po zdarzeniu mogącym stanowić informację poufną, nie zaś po dniu otrzymania takiej informacji od spółki córki. Do spółki matki należy bowiem takie ułożenie relacji ze spółka córką aby zapewnić wypełnienie obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów prawa. Spółką „X" została ukarana wysoką karą administracyjną.

Spółka publiczna „X" podjęła decyzję o połączeniu z inną spółką prawa handlowego „Y". W wyniku podjętej decyzji spółki „X" i „Y" rozpoczęły proces łączenia. W pierwszej kolejności zarządy spółek „X” i” Y" wyraziły wolę połączenia w stosownych uchwałach, następnie nastąpiła wymiana listów intencyjnych, rozpoczęły się stosowne negocjacje odnoszące się do kształtu połączenia, zostały również przeprowadzone procesy due diligence. W związku z okolicznością, że jedną ze spółek łączących się była spółka publiczna powstała watpliwości, czy spółka powinna opublikować informacje o poszczególnych etapach procesu łączenia, traktując te informacje jako informacje poufne, czy też taką informacją poufną jest dopiero informacja o zakończonym połączeniu dwóch spółek. Przyjmuje się, że informacją poufną podlegającą publikacji nie jest tylko informacja o zakończonym procesie połączenia spółek, ale także taką informację mogą stanowić informacje o poszczególnych etapach procesu łączenia pod warunkiem oczywiście, że same w sobie spełniają cechy informacji poufnej. Każdy więc przypadek wymaga indywidualnej interpretacji.

Kontakt

Łukasz Chmielniak

Adwokat, założyciel kancelarii
Chmielniak Adwokaci

telefon alarmowy: +48 606 833 038

24h/7