Compliance

Mnogość i różnorodność regulacji prawnych dotyczących obrotu gospodarczego, a także wciąż rosnąca ich liczba oraz częstotliwość zmian prawa powoduje, że podmioty gospodarcze w sposób ciągły narażone są na różnorakie ryzyka. Skutkować one mogą:

  • surowymi karami pieniężnymi

  • zajęciem mienia, 

  • zakazem prowadzenia działalności gospodarczej, a nawet 

  • pozbawieniem wolności

Wszystkie te czynniki sprawiają, że organizacje coraz częściej decydują się na wprowadzenie w swoich strukturach systemów zarządzania zgodnością oraz procedur mających zapobiegać powstawaniu ryzyk. 

Nasze doświadczenie oraz interdyscyplinarna wiedza pozwalają na wdrożenie procedur oraz mechanizmów zapewniających funkcjonowanie przedsiębiorstw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, co przekłada się na maksymalny poziom bezpieczeństwa w organizacjach. 

Prowadzimy audyty, opiniujemy planowane transakcje gospodarcze oraz wdrażamy procedury zgodności, pozwalające na osiągnięcie transparentności oraz bezpiecznego prowadzenia przedsiębiorstwa. 

Zakres pomocy

  • Przeprowadzanie w organizacjach audytów - analiz sytuacji prawnej mających zapewnić identyfikację ryzyk występujących w organizacjach
  • Doradztwo organizacjom oraz członkom organów organizacji w sprawach dotyczących zarządzania ryzykami występującymi w organizacjach
  • Wprowadzanie w organizacjach procedur compliance związanych w szczególności z ryzykami karnymi, w tym na tle korupcyjnym, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, karuzel podatkowych, kradzieży, a także z innymi ryzykami podatkowymi oraz korporacyjnymi
  • Prowadzenie szkoleń dla organizacji, członków organów organizacji oraz compliance officerów, w szczególności w zakresie ryzyk karnoprawnych i karnych skarbowych wystepujących w organizacjach, jak również w zakresie ochrony majątku przedsiębiorstwa

Dla kogo?

Spółki prawa handlowego
Przedsiębiorcy nie będący spółkami prawa handlowego
Fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje
Członkowie organów spółek prawa handlowego lub organizacji

Doświadczenie

Kancelaria prawna „X" doradza grupie kapitałowej, do której należy spółka „Y" w przeprowadzeniu transakcji polegającej na restrukturyzacji jej majątku. Jednym z elementów procesu restrukturyzacji jest wniesienie aportem do innej spółki „Z" całego majątku spółki „Y" w zamian za objęcie udziałów w majątku tej nowej spółki „Z" przez spółkę „Y". Wątpliwości kancelarii „X" doradzającej w procesie restrukturyzacji co do bezpieczeństwa takiej transakcji powstały w związku z toczącym się postępowaniem sądowym przeciwko spółce „X" niosącym potencjalne ryzyko egzekucji z majątku tej spółki. Wykonany przez prawników kancelarii audyt transakcji został przeprowadzony w szczególności z perspektywy możliwości popełnienia przestępstwa przeciwko wierzycielom. Współpraca pomiędzy naszą kancelarią i kancelarią „X" doprowadziła do zminimalizowania ryzyka odnoszącego się do transakcji zbycia majątku tak dla spółki, jak również członków kadry zarządzającej.

Spółka „X" świadczy usługi związane z podatkiem akcyzowym. Na skutek błędnej praktyki pracowników spółki zaistniało ryzyko ponoszenia przez spółkę „X" zobowiązań w podatku akcyzowym w wielkiej wartości. W związku z zaistniałą sytuacją konieczne stało się przeprowadzenie analizy zaistniałej sytuacji oraz wydanie opinii w zakresie możliwych ryzyk zarówno dla spółki „X", jak również dla członków jej organów. Dodatkowo spółka „X" zdecydowała o konieczności wprowadzenia procedur bezpieczeństwa pozwalających uniknąć w przyszłości podobnych błędów, a tym samym znaczących ryzyk finansowych. W ramach procedury bezpieczeństwa wprowadzone zostały stosowne praktyki służące bieżącemu monitorowaniu zmieniających się przepisów prawa oraz praktyki organów skarbowych, a także prawidłowości dokonywanych rozliczeń podatkowych. Została również powołana oraz przeszkolona osoba, odpowiedzialna za prawidłowy obrót oraz uiszczenie należności podatkowych.

Spółka „X" prowadzi działalność handlową narażoną na przestępstwa podatkowe polegające na wyłudzeniu podatku VAT, oparte na modelu karuzelowym. Zarząd spółki zdecydował o wprowadzeniu wewnętrznych procedur bezpieczeństwa pozwalających na zminimalizowanie ryzyk podatkowych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Po analizie sytuacji spółki zostały do spółki wprowadzone procedury bezpieczeństwa pozwalające na minimalizowanie ryzyk związanych z potencjalnymi przestępstwami podatkowymi. W ramach procesu wprowadzono między innymi procedury szczegółowej weryfikacji kontrahentów spółki, należytego rozliczenia podatku VAT, powołano również osobę odpowiedzialną za powyższe. Należy dodać, że dochowanie należytej działalności w tym zakresie może pozwolić uniknąć odpowiedzialności podatkowej spółki i karnej skarbowej członków jej organów.

Kontakt

Łukasz Chmielniak

Adwokat, założyciel kancelarii
Chmielniak Adwokaci

telefon alarmowy: +48 606 833 038

24h/7