Doświadczenie

Dlaczego My

Prawnicy kancelarii posiadają bogate doświadczenie w ochronie menedżerów na różnych polach prawnych. Zapewniamy ochronę menedżerom przed odpowiedzialnością karną, podatkową, administracyjną i cywilną, związaną ze sprawowanymi funkcjami.

Karuzele podatkowe
Reprezentujemy Klientów w sprawach związanych z organizowaniem tak zwanych karuzel podatkowych, praniem pieniędzy oraz udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej. Wartość szkód szacowanych przez oskarżyciela publicznego, w jednej tylko ze spraw, wynosi ponad 95.000.000 zł, a materiał dowodowy został zgromadzony na ponad 60.000 kart akt.

Niegospodarność
Broniliśmy z sukcesem członka zarządu spółki prawa handlowego oskarżonego o popełnianie przestępstw niegospodarności (nadużycia zaufania) oraz wystawiania dokumentów niepotwierdzających rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Wartość szkód wykazywanych w postępowaniu wyniosła blisko 2.000.000 zł.

Oszustwa
Udzieliliśmy ochrony prawnej członkowi zarządu jednej z największych spółek na terenie Śląska w sprawie o oszustwo. Wartość szkód szacowanych przez oskarżyciela publicznego wyniosła blisko 24.000.000 zł. Po wielu latach procesu, sprawa zakończyła się uniewinnieniem.

Przestępstwa dłużnicze
Wspieraliśmy Klientów w sprawach związanych ze zbyciem majątku z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Doradzaliśmy znaczącym spółkom w zakresie ryzyk związanych z przestępstwami dłużniczymi, w związku z zastosowanymi zajęciami mienia.

Korupcja
Reprezentujemy Klientów w sprawach związanych z wręczeniem korzyści majątkowej osobom pełniącym funkcje publiczne oraz przyjęciem takich korzyści przez menedżerów spółek prawa handlowego.

Odpowiedzialność podatkowa i składkowa osób trzecich
Reprezentowaliśmy członków zarządów spółek kapitałowych w postępowaniach dotyczących podatkowej i składkowej odpowiedzialności osób trzecich, związanej z niezapłaceniem przez reprezentowane przez tych menedżerów podmioty gospodarcze należności publicznoprawnych - podatków oraz składek ZUS.

Orzeczenie zakazu prowadzenia działalności
Reprezentowaliśmy z powodzeniem menedżerów w procesach zmierzających do pozbawienia ich możliwości sprawowania funkcji w organach spółek prawa handlowego.

Odpowiedzialność odszkodowawcza z art. 299 Ksh
Zapobiegliśmy również wypłatom odszkodowań przez członków zarządu spółek prawa handlowego w związku z nieuregulowaniem przez te spółki należności wobec swoich kontrahentów.